Päätöksenteon periaatteitani

 

Tiedotuksen avoimuus

 •  Asukaslähtöisyys tulee näkyä kaikessa päätöksenteossa
 • Kehittämisen eteen tulee tehdä jatkuvasti panostuksia
 • Hallinnon tehtävä on edesauttaa koko hyvinvointialueelle palvelutarjontaa
 • Asioiden valmisteluvaiheessa tulee kuulla laajasti eri asiantuntijoitahoja
 • Kaikessa suunnittelussa ja valmistelussa tulee olla avoin ja huomioida asukaslähtöisyys

 

 Nuorista välittäminen

 • jokaiselle nuorelle tulee tarjota mahdollisuus hyvään elämän alkuun
 • jokaisesta nuoresta tulee välittää ja auttaa hänen kasvussaan aikuiseksi
 • nuorten mielenterveyteen on panostettava vahvasti ja heti ongelmien alussa esim koulupsykologien, psyykkarien avulla. Varhainen puuttuminen on toteutettava.
 • nuorille tulee tarjota työ- ja harjoittelupaikkoja monipuolisesti koko maakunnassa
 • perheillä on eri vaiheissa erilaisia tarpeita ja niihin tulee vastata laadukkailla perhepalveluilla

 

Vanhusten hoivapalvelut ja palveluiden saaminen omaan kotiin

 • Useimmat vanhukset haluavat asua kotona. Avun tarpeen kasvaessa kaikille toivotuin vaihtoehto on vanhuksen kotona asumisen tukeminen. Apu kotiin on paras ja inhimillisin tapa arvostaa ikääntyvää sukupolveamme.
 • Kun ei enää selviä kotona avusta huolimatta, niin tuettu- ja palveluasumisen mahdollistaminen tulee järjestää mahdollisimman kodinomaiseksi, jolloin elämisen laatu säilyy. Jokaisella on oikeus pysyä mahdollisimman hyväkuntoisena, joka takaa voimia olla elämässä kiinni. Sitä meidän terveiden tulee tukea moniammatillisesti.
 • Omaishoitajat tarvitsevat voimia ja apua usein hyvinkin raskaaseen tehtäväänsä. Heidän huomioimiseen tulee kiinnittää huomioita ja auttaa heitä arvokkaassa työssään kaikin keinoin.

 • Yritykset ja 3-sektori mukaan palveluiden toteuttajiksi hyvinvointialueiden avuksi

 • Hyvinvointialueen hallinnon tulee varmistaa yhteistyö yritysten ja 3-sektorin palvelun tuottajien kanssa, jotta ne voivat tarjota palvelujaan asukkaille
 • Asukkailla tulee olla mahdollisuus valita oman lähialueen palvelutuottajien tarjoamia palveluita esim. palvelusetelillä
 • 3-sektorin toimijat ovat mm. ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttajina ensiarvoisessa asemassa

 

Sote

 

Terveyden edistäminen

Terveyden edistäminen kaikin mahdollisin tavoin yhteistyöllä myös yhdistysten ja seurojen kanssa. Vertaistuen huomiointi.

 

Ihmiset ovat yksilöitä ja erilaisia

Ihmisillä tulee olla mahdollisuus hoitonsa ja hoivansa itsemääräämisoikeuteen tarpeidensa mukaisesti

 

Ikä ei ole sairaus

Senioreista on pidettävä huolta, sillä he ovat hoivanneet ja kasvattaneet meidät. Nyt on meidän vuoromme!

 

Nuorten jaksamista tuettava

Nuorten mielenterveyspalveluihin on paneuduttava moniammatillisella yhteistyöllä heti ongelmien ilmaantuessa. Näin varhainen puuttuminen auttaa nuoria toipumisessa parhaiten.

 

Digitalisaation mahdollisuudet käyttöön

Nykytekniikalla monet palvelut ovat aina mukana ja apua vietävissä kotiin. Se nopeuttaa, helpottaa ja toimii monissa tilanteissa heti, kun tarve on akuutti.

 

Vammaispalvelut

Palveluiden tarve on vastattava yksilöllisiä tarpeita. Jokainen meistä on erilainen, niin on hoivan ja hoidon tarpeetkin.

 

Henkilöstö on voimavara

Henkilöstön hyvinvointi on olellista, jotta toisia voi olla auttamassa ja palvelemassa. Työterveys tulee toimia moitteettomasti henkilöstön työhyvinvoinnin takaamiseksi.

Koulutuksesta ja työoloista on huolehdittava hyvin.

 

Tiivis yhteistyö hallinnossa

Sote -uudistus yhdistää useita eri hallintoja yhteen. Terveystoimi, sosiaalitoimi ja pelastustoimi yhdistyvät.

Nyt yhdistymisen tapahduttua on kaikki toiminnallisen yhteistyön esteet poistettava.

 

Terve talous

Säästöt tulevat hallinnon vähenemisestä, digitalisaation  mahdollisuuksista sekä mobiilipalveluista. Seiniä ja kiinteistöneliöitä ei tarvita entisen lailla. Palvelut paranevat ja talous saadaan tasapainoon paremmin.

Väestö vanhenee, palvelutarve lisääntyy. Palveluiden monikanavaisuuteen tulee panostaa. Kustannustehokkuus ja kotimaisuus tulee huomioida hankinnoissa.

 

Nyt tehtävä eikä vain meinata

Asioita ei saa siirtää, päätöksiä tehtävä heti uuden hyvinvointialueen alussa.

 

Päätösenteon pohjaa

Oikeudenmukaisuus

Vastuullisuus

Yksilön oman tahdon arvostaminen

Tutkittu tieto

Kotimaisuus, alueellisuus ja paikallisuus

Oikea-aikaisuus

Moniammatillisuus

 

 

 

 

 

Tervetuloa Siirilän tilalle.

Liisa